Avís legal

Núria Boleda Mas,  és la responsable del lloc www.nuriaboleda.com , i posa a disposició dels usuaris/es el present document  amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE), així com informar a tots els usuaris/es de quines són les condicions d’ús del lloc www.nuriaboleda.com

Dades identificatives:

Titular responsable: Núria Boleda Mas

DNI: 43.738.514N

Adreça: Roger de Llúria, 23 2n-3a

Adreça de contacte: hola@nuriaboleda.com

Usuaris i condicions d’ús del portal:

Tota persona que accedeix al lloc www.nuriaboleda.com  assumeix el paper d’usuari/a. L’accés a aquest lloc web suposa l’acceptació de les condicions d’ús general incloses en aquest avís legal, sense perjudici de les condicions particulars o especials que, si s’escau, s’estableixin. Amb caràcter general l’usuari/a s’obliga al compliment del present avís legal, així com a obrar sempre conforme a la llei, als bons costums i a les exigències de la bona fe, emprant la diligència deguda i abstenint-se d’utilitzar el lloc web de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el funcionament normal del lloc, els béns o drets de NÚRIA BOLEDA, els seus proveïdors, la resta d’usuaris o en general de qualsevol tercer. NÚRIA BOLEDA no es responsabilitza de la veracitat i exactitud de les dades emplenades per l’usuari en qualsevol dels formularis del lloc web.

Concretament, i sense que això impliqui cap restricció a l’apartat anterior durant la utilització del lloc web, l’usuari/a s’obliga a:

  1. a) Facilitar informació veraç sobre les dades sol·licitades en formularis d’inscripció, i a mantenir-la actualitzada en cas que es requereixi.
  2. b) No introduir, emmagatzemar o difondre en el lloc web o des d’ell, qualsevol contingut que sigui difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, que inciti a la violència, a la discriminació per motius de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers.
  3. c) No introduir, emmagatzemar o difondre a través del lloc web cap programa, dades, virus, codi o qualsevol altre dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys en el lloc web, en qualsevol dels serveis o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de NÚRIA BOLEDA, de qualsevol altre usuari/a, dels proveïdors o en general de qualsevol tercera persona.
  4. d) No realitzar activitats publicitàries o d’explotació comercial a través del lloc web, i a no utilitzar els continguts i la informació del lloc per remetre publicitat o enviar missatges amb qualsevol altre fi comercial, ni recollir o emmagatzemar dades personals de tercers.
  5. e) No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d’una altra persona en la utilització del lloc web o en la utilització de qualsevol dels serveis, incloent la utilització en el seu cas de contrasenyes o claus d’accés de tercers o de qualsevol altra forma.
  6. f) No destruir, alterar, utilitzar pel seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de NÚRIA BOLEDA, els seus proveïdors o tercers.
  7. g) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el lloc web qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut del qual no es tingui, de conformitat amb la llei, el dret a posar-lo a disposició de tercers.

www.nuriaboleda.com  és el lloc web d’exposició de les fotografies fetes per NÚRIA BOLEDA i també la botiga online per encarregar les còpies impreses de les imatges que necessitis prèviament fetes per NÚRIA BOLEDA i la compra de xecs regal.

El lloc www.nuriaboleda.com  té com a principal objectiu l’exposició de les fotografies fetes per NÚRIA BOLEDA i la venda d’impressions en qualsevol format de les teves fotografies fetes per NÚRIA BOLEDA així com també de xecs regal.

En cas que per utilitzar determinades funcions del lloc www.nuriaboleda.com  sigui necessari el registre o l’emplenament de formularis, l’usuari/a és el responsable de la veracitat de les dades aportades i es compromet a comunicar qualsevol canvi que es produeixi en relació a les mateixes. En aquells supòsits en què l’usuari/a facilités dades personals d’altres persones físiques, aquest assumeix les responsabilitats que d’aquest fet se’n derivin.

A www.nuriaboleda.com es recullen dades de caràcter personal en formularis de contacte, de registre o en el procés de venda.

Política de privacitat i protecció de dades

NÚRIA BOLEDA té implementades mesures de seguretat per al  tractament de les dades personals i en aquest enllaç a la política de privacitat i de protecció de dades de caràcter personal hi trobaràs tots els detalls  

Dades de navegació i ús de cookies

www.nuriaboleda.com  utilitza cookies per al desenvolupament del lloc web. Aquest aspecte és informat a l’usuari/a en el moment que accedeix al lloc web i en el que se li demana el seu consentiment d’acceptació de les cookies. En aquest enllaç tens tota la informació relativa a les cookies que utilitza www.nuriaboleda.com

Xarxes socials

NÚRIA BOLEDA és present en xarxes socials. El tractament de les dades que els usuaris/es incloguin en aquestes fent-se seguidors en les xarxes socials, i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través d’aquestes, es regirà per aquest apartat, així com per les condicions d’ús i normatives d’accés i ús de les xarxes socials en qüestió i acceptades prèviament per l’usuari. NÚRIA BOLEDA no es fa responsable de les polítiques de privacitat de les xarxes socials utilitzades.

Queda prohibida la publicació de continguts que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe, que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives als nostres usuaris/es o tercers i en general qualsevol contingut que NÚRIA BOLEDA consideri no apropiats. I, en general, que contravinguin els principis de legalitat, honorabilitat, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Tanmateix, NÚRIA BOLEDA es reserva la potestat de retirar, sense previ avís de la pàgina web o de la xarxa social corporativa, aquells continguts que es considerin no apropiats.

Drets de propietat intel·lectual i industrial

NÚRIA BOLEDA és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del lloc  www.nuriaboleda.com   així com també de tots els elements que hi apareixen (imatges, fotografies, marques, signes distintius, logotips, combinacions de colors, estructura, disseny, i en general, símbols distintius de qualsevol naturalesa).

Tots els drets queden reservats. En virtut de l’article 8 i 32.1 de la Llei de Propietat Intel·lectual, queda expressament prohibida la reproducció, distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts del lloc www.nuriaboleda.com  , amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització expressa NÚRIA BOLEDA. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor. Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web l’usuari/a pot fer-ho a través del correu electrònic hola@nuriaboleda.com

Es podran visualitzar, imprimir, copiar i emmagatzemar els elements del lloc web (marques, signes distintius, logotips, combinacions de colors, estructura, disseny, i en general, símbols distintius de qualsevol naturalesa)  sempre i quan sigui exclusivament per ús personal i privat. L’usuari/a s’abstindrà d’eliminar, alterar o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en el lloc web.

No es podran emmagatzemar, copiar ni imprimir les fotografies publicades a www.nuriaboleda.com o a les seves xarxes socials ni fer-ne cap ús personal.

NÚRIA BOLEDA és l’autora de les fotografies publicades en el lloc web  www.nuriaboleda.com, tenint-ne per tant tots els drets d’autor i de propietat intel·lectual sobre elles.  Qualsevol reproducció o falsificació amb ús lucratiu n’està prohibida en virtut de la Llei 2/2019, d’1 de març, per la que es modifica el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, aprovat per el RDL 1/1996, de 12 d’abril, i pel que s’incorporen a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva 2014/26/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, i la Directiva 2017/1564 del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de setembre de 2017.

Condicions i procés de compra, pagament i devolucions

En aquest enllaç s’explica detalladament tot el procés de compra i pagament dels serveis d’impressió oferts al www.nuriaboleda.co

Exclusió de garanties i responsabilitat

NÚRIA BOLEDA no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis, sigui quina sigui la seva naturalesa, que poguessin ocasionar, entre d’altres, errors i/o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho. NÚRIA BOLEDA no es fa responsable, en cap cas, dels danys que puguin dimanar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

Modificacions

NÚRIA BOLEDA es reserva el dret d’efectuar, sense avís previ, les modificacions que consideri oportunes en el lloc web, ja sigui canviant, suprimint o afegint continguts dels serveis que s’ofereixen en el mateix, com també la forma en que aquests apareixen presentats al portal.

Enllaços

Des del lloc www.nuriaboleda.com  , és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que NÚRIA BOLEDA no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus respectius llocs web, NÚRIA BOLEDA no assumeix cap tipus de responsabilitat relativa als continguts, disponibilitat, qualitat, fiabilitat, exactitud ni veracitat dels llocs web enllaçats. NÚRIA BOLEDA també informa que la inclusió d’aquestes connexions externes, enllaços a llocs webs de tercers, no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats enllaçades.

Qualsevol persona que vulgui incloure dins del seu lloc web un enllaç o link cap www.nuriaboleda.com  , haurà de complir les condicions següents:

1.- No es realitzaran amb l’enllaç manifestacions o indicacions falses, incorrectes o denigrants, ni contràries a la llei, a la moral o als bons costums, sobre NÚRIA BOLEDA ni sobre els seus serveis.

2.- No s’autoritzen enllaços des de pàgines que tinguin continguts il·lícits o il·legals, manifestacions racistes, degradants, pornogràfiques, etc..

3.- L’establiment del link o enllaç no suposa que entre NÚRIA BOLEDA i el titular del lloc web en la qual s’estableixi, hi  hagi algun tipus de vincle o de relació jurídica.

4.- NÚRIA BOLEDA no serà responsable dels continguts o serveis oferts en els llocs web des del que es realitzi l’enllaç.

Drets d’exclusió

NÚRIA BOLEDA es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i/o als serveis que s’hi ofereixen sense necessitat d’avís previ, a instància de part o pròpia,  a aquells usuaris/es que no compleixin les condicions d’ús aquí esmentades.

Generalitats

NÚRIA BOLEDA perseguirà l’incompliment de les presents condicions d’ús així com qualsevol utilització indeguda del seu lloc www.nuriaboleda.com   exercint les accions civils i penals que per dret li puguin correspondre.

Modificació i duració de les presents condicions d’ús

NÚRIA BOLEDA podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí exposades, publicant-les aquí adequadament.

La vigència de les presents condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per d’altres degudament publicades.

Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre els usuaris/es i NÚRIA BOLEDA es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol qüestió es sotmetrà als Jutjats i Tribunals de Lleida.